1 year ago

Bàn thí nghiệm trung tâm

Bàn thí nghiệm trung tâm

- Mặt read more...

1 year ago

Bàn thí nghiệm áp tường

Bàn thí nghiệm áp tường

Nội thất Tân chúng tôi nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó xin gi read more...

1 year ago

Bàn thí nghiệm

Bàn thí nghiệm

Đề kháng với nhiều hóa chất thông thường như Acetic Acid, Sodium Hydroxide, axit clohydric và các hóa chất khác. Mặt read more...