2 years ago

Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaNgay sau khi trận chung kết vừa kết thuc, ong chủ “ngưu vương” số 25 da mổ thịt ban dể phục vụ du khach, du thủ trau dược ra gia 10 triệu dồng va thịt trau 4 triệu dồng/kg, nhưng du khach vẫn dổ xo vao tranh nhau mua…

Ong Nguyễn Van Hoan, chủ “ngưu vương” số 25 ở xa Sen Chiểu (Phuc Thọ, Ha Nội) cho biết: “Do la trau thắng cuộc nen du khach ai cung muốn co cho minh một miếng thịt mang về cho gia dinh an lấy may mắn, nen du toi ban co ban dắt nhưng cung khong dủ dể cung cấp cho du khach”. 


Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua


Ngay sau khi trận chung kết kết thuc, hang nghin du khach da dổ xo dến day hang ban thịt trau phia ngoai cổng san vận dộng Phuc Thọ (Ha Nội) dể cố chọn mua cho minh một miếng thịt trau mang về gia dinh an cho may mắn.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Thịt trau chọi thua chỉ dược ban với gia từ 800.0000 dồng dến hơn 1 triệu dồng/kg…Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

…trong khi do thịt trau chọi gianh “ngoi vương” dược ban với gia 4 triệu dồng/kg nhưng vẫn dong kin khach mua.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh muaThịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Chiếc dầu “ngưu vương” số 25 vo dịch trong trận chung kết dược ban với gia 10 triệu dồng. (Trong ảnh: Hai du khach ở Hoa Binh rất vui mừng, phấn khởi khi da mua dược dầu “ngưu vương”).Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Khong chỉ hang thịt trau chọi dong khach, ma hang gio trau chọi cung tấp nập khach dến mua.Thịt “ngưu vương” ban gia “cắt cổ”, du khach vẫn tranh mua

Di vui hội chọi trau, co thịt trau chọi mang về lam qua. 


Theo Trần Quang


Dan Việt


2 years ago

Ngoi lang cổ nhất Việt Nam sẽ dược khai thac mọi tiềm nang kinh tế(Dan tri) – UBND tỉnh Thừa Thien – Huế vừa ban hanh quyết dịnh thanh lập Ban quản ly (BQL) Di tich kiến truc nghệ thuật lang cổ Phước Tich (xa Phong Hoa, huyện Phong Diền) dể nghien cứu van hoa va khai thac cac tiềm nang kinh tế của ngoi lang cổ nay.

Theo do, BQL nay la một dơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện cac chức nang tham mưu UBND huyện trong cong tac Quản ly về di sản, di tich kiến truc nghệ thuật quốc gia lang cổ Phước Tich.Dơn vị sẽ bảo tồn, trung tu, ton tạo, sửa chữa va khai thac hiệu quả khu di tich nghệ thuật lang cổ Phước Tich. Phat huy cac gia trị van hoa lang cổ Phước Tich, từng bước phục hồi, nang cao gia trị van hoa truyền thống của lang. Dồng thời từ do sẽ nghien cứu cac gia trị van hoa, moi trường, cảnh quan thien nhien gắn liền với giao dục giữ gin truyền thống bản sắc van hoa. Khai thac mọi tiềm nang kinh tế, keu gọi dầu tư va hỗ trợ của cac tổ chức nhằm bảo tồn, phat huy cac gia trị di sản nghệ thuật, van hoa… gop phần quảng ba, phat triển du lịch dịa phương.

Ngoi lang cổ nhất Việt Nam sẽ dược khai thac mọi tiềm nang kinh tế
Một ngoi nha cổ dặc trưng mang dang dấp nha rường Huế xưa với san vườn, cay trai bao quanh tại lang cổ Phước Tich (ảnh: Ngọc Thụ)


Lang cổ Phước Tich (xa Phong Hoa, huyện Phong Diền) da dược hinh thanh tren 500 tuổi, thanh lập vao thế kỷ XV. Qua thời gian, lang con lưu giữ 37 ngoi nha rường cổ, trong do co tren 20 ngoi nha rường con nguyen vẹn va nhiều cay cổ thụ, miếu thờ cổ… Lang Phước Tich la ngoi lang thứ 2 ở Việt Nam dược Bộ VHTTDL xếp hạng di tich kiến truc nghệ thuật cấp quốc gia, chỉ sau lang cổ Dường Lam (Ha Tay). Lang hiện dang xuống cấp nhiều nơi, nen lần dầu co dược BQL sẽ giup nhiều trong cong tac trung tu, phục hồi nha rường cổ ở day cung như giới thiệu dến du khach nhiều hơn net dộc dao của ngoi lang cổ quy gia nay. 


Dại Dương