2 years ago

Ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego

Powódka B. S. w pozwie przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuraturze Rejonowej w G. domagała się zasądzenia kwoty 500.000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzen read more...

2 years ago

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w K. decyzją z dnia 21 czerwca 1996 r. zobowiązał Urząd Gminy w K. do zapłaty kwoty 136.579,19 zł tytułem uiszczenia nieopłaconej składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników Państw read more...

2 years ago

Przepis art. 40 KC nie może być podstawą odpowiedzialności

Wobec zarzutu kasacji i na podstawie art. 39315 KPC należy zauważyć, że nie zostało podważone ustalenie co do faktu likwidacji przedsiębiorstwa "I.", która nie nastąpiła jednak w trybie art. 231 KP co oznacza brak podstaw read more...

2 years ago

Pojęcie dnia likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa

Sąd Apelacyjny stan faktyczny sprawy uznał za bezsporny. Przyjął jednocześnie, odmiennie niż Sąd wieczystoksięgowy, że umowa z dnia 3 lutego 1997 r., dotycząca przeniesienia na rzecz strony powodowej prawa użytkowania wieczystego, była read more...