7 hours ago

Anons informacyjny – szkolenia z promocji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps:// read more...

23 hours ago

Obwieszczenie – warsztaty z obsługi klienta

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 day ago

Publikacja – kursy z psychologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich read more...

2 days ago

Decyzja – szkolenia z historii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z fińskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://systemyocen. read more...

4 days ago

Zaproszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Zaproszenie – treningi z pakietu Office

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...