bilalhussain

ya Ali-as

Ali-as nahi to kuch nahi.