Hare-Ram-joshi

Parhit Saris Dharam Nahin Bhai , Par Pida Sam Nahin Adhmai