سمنگان باستان

به اشتراک گذاشتن مکان ها وداشته های باستانی ولایت سمنگان

تخت رستم

تخت رستم
 مکان باستانی بنام تخت رستم درولایت سمنگان
جزئیات در مورد تخت رستم به زودی پست خواهد شد