Dich tieng phap

Dịch thuật tiếng Pháp, dịch công chứng tiếng Pháp, địa chỉ dịch thuật tiếng pháp

Phiên dịch tiếng Trung

Phiên dịch tiếng Trung tại hiện trường sản xuất và làm việc tại Văn phòng.

- Phiên dịch tiếng Trung  Làm việc với chuyên gia, cố vấn người Hoa.

- Chuyển đổi ngôn ngữ từ chuyên gia đến công nhân kỹ thuật và ngược lại.

- Dịch các tài liệu từ tiếng Hoa sang Tiếng Việt và ngược lại, phục vụ công việc sản xuất.

- Hỗ trợ các chuyên gia trao đổi công việc, ý tưởng đến các phòng ban và ngược lại.