அல் குர்ஆன் 75:35

பின்ன௫ம், உனக்கே கேடு! அப்பாலும் கேடு தான்.