ขั้นตอนกำจัดหนูแบบถาวร

แม้แต่พุทธศาสนาในไทยที่ประกาศตนยึดมั่นในพระธรรมวินัย
ดั้งเดิม แต่ความเข้าใจภาษาในพระธรรมวินัยก็ต้องการการดีความ
จึงจะเกิดความเข้าใจได้ถูกตรงตามพุทธประสงค์ อรรถกถาจึงจำเปีนใน
ทุกยุคทุกสมัย เมื่อพุทธศาสนาในไทยแสดงความไม่ใส่ใจในเงื่อนไข
ทางภาษา จึงทำให้ศรัทธาในพุทธธรรมของพุทธบริษัทในประเทศ
ไทยแตกแยก ไล่หนูในรถยนต์ กระจัดกระจายจุดนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของพุทธศาสนาในประเทศไทย ทำให้
การเผยแพร่พุทธธรรมที่เกิดจากความเสียสละของผู้รู้เป็นหมันคือ ไร้
ผลเสียเป็นอันมาก พุทธบริษัท ต้องใช้พุทธธรรมในการนำชีวิตบ้าง ความ
ศรัทธาสูงสุด หมายถึง การนำคำสอนนั้นๆ ไปใช้แก้ปัญหาชีวิต สังคม
ไทยขาดการนำพุทธปัญญาไปใช้ ไปปรับใช้ ไปเน้นยา ไปสรรเสริญ
ไปทำให้แพร่กระจายพุทธปัญญากลายเป็นของลึกสับ เช้าไม่ถึง พุทธบริษัทไทย
กลายเป็นผ้ขอบญบารมีจากผ้ร์ หายากที่จะทำตัวเป็นผ้ร้เสียเอง เมื่อ
มีพุทธบริษัทเช่นข้าพเจ้าพยายามเกริ่นนำ ก็จะมีผู้รู้ที่มีอำนาจคอย
ขัดขวาง คอยโต้แย้ง ฑั้งนี้เพราะสังคมไทยขาดสมาคมของสัตบุรุษ คือ
สมาคมของผ้ร้'คลื่นไล่หนู ที่ให้คำวินิจฉัยเมื่อเกิดข้อพิพาททางศาสนา
สัตบุรุษของไทยรู้อวิชชาของตนเอง แต่ไม่รู้อวิชชาของโลก ไม่รู้
ว่าลูกหลานเหลนของเราถูกใส่รหัสนัยไร้ในจิตอย่างไร คงปล่อยให้
คนไทยตกเป็นทาสของหลักการเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกระแสหลัก
อย่างสุดโต่ง

 

ไล่หนูไฟฟ้า