หยุดพาหะนำโรคด้วยเครื่องไล่หนู


คิด]หไชน... เดี่ยวเห็นเองถ้าเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญวัยด้วยความอบอุ่นจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม จิตของเราแต่ละคนกิจะแข็งแรงไล่หนู  ถ้าสังคมของเรามีค่านิยมที'จะยกย่องบัณฑิตผู้มีปัญญาชอบ ปัญญาธรรมของเราก็มีโอกาสเบิกบาน เข็มแข็งอยู่ภายใน
เรากิจะพร้อมแล้ว สมควรแล้วกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมืออิฏฐารมณ์ของมนุษย์พร้อม โลกพระศรีอาริย์ก็อยู่แค่เอื้อมถ้าเรามีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญาแข็งแรง รู้จักความจริง เคารพความจริงยิ่งกว่าความลวง เรากิจะมืโอกาสเข้าใจความหมายของชีวิตได้ด้วยตัวของเราเอง เราก็จะไดไม่ต้องถูกลากกระชากสร้างภาพลักษณ์ของชีวิต โดยนิยามของผู้อื่น ซึ่งกระทำตามกันเป็นแฟชั่น พากันระงมด้วยทุกข์เมื่อชีวิตเริ่มมีความหมายของการเป็นผร เราก็จะสามารถ!]กดข่ฆิ    ฆรู้อารมณ์ !]กฝนกลไกของการรู้ผสมกับความคิด ดักหนู  เราจะมีโอกาสเข้าถึงกลไกของชีวิตจริง ซึ่งเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยเป็นกรรมตามกฎของอิฑัปปัจจยตาเราทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรม แต่เป็นกรรมที่อยู่ภายใต้การรู้
ของผ้ร้ ตื่น เบิกบาน เราพร้อมแล้วที่จะเข้าส่สภาวะเหนือกรรม
 

ยาเบื่อหนู