அல் குர்ஆன் 75:37

(கர்ப்பக் கோளறைக்குள்) சொட்டுச் சொட்டாய் ஊற்றப்படும் இந்திரியத்துளியாக அவன் இ௫க்க வில்லையா?