அல் குர்ஆன் 75:36

வெறுமனே விட்டுவிடப்படுவான் என்று மனிதன் எண்ணிக் கொள்கிறன?