2 years ago

Bàn thí nghiệm

Bàn thí nghiệm

Đề kháng với nhiều hóa chất thông thường như Acetic Acid, Sodium Hydroxide, axit clohydric và các hóa chất khác. Mặt read more...