2 years ago

1. Quy định điều điều kiện để thành lập công ty abc


Căn cứ Luật doanh nghiệp 20142. Những điều kiện cơ bản để thành lập công ty 

create a blog