3 years ago

Bhasha

Kadhi-Kadhi kay hota ki, ekhad pustak agadi ved laun jat. Sarakh tech vachav asa vatu lagat. Tyatlya vyaktirekha mhana kinva tya pustakatil tatkalin paristhiti mhana sagalch agadi aaplas vatu lagat. Agadi thodkyat sangaych mhanje a read more...