3 years ago

สถาบันทุกสถาบันมีความเชื่อว่าการเล่นห่วงยางจะทำให้เด็กแข็งแรง

นับถือศาสนา” หรือมี “ความเชื่อทางศาสนา” ว่า...“ความอยู่รอดทาง วิญญาณ” นั่นเอง...ด้ว read more...3 years ago

โรคติดต่อที่มากับหนูและวิธีป้องกันการระบาด

ชนชาติแม้แต่น้อยการดำรงความเชื่ออันเก่าแก่ที่มีต่อ“วิญญาณสูงสุด”อัน ปรากฏตัวอยู่ read more...