2 years ago

Ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego

Powódka B. S. w pozwie przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuraturze Rejonowej w G. domagała się zasądzenia kwoty 500.000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzen read more...3 years ago

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w K. decyzją z dnia 21 czerwca 1996 r. zobowiązał Urząd Gminy w K. do zapłaty kwoty 136.579,19 zł tytułem uiszczenia nieopłaconej składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników Państw read more...3 years ago

Przepis art. 40 KC nie może być podstawą odpowiedzialności

Wobec zarzutu kasacji i na podstawie art. 39315 KPC należy zauważyć, że nie zostało podważone ustalenie co do faktu likwidacji przedsiębiorstwa "I.", która nie nastąpiła jednak w trybie art. 231 KP co oznacza brak podstaw read more...3 years ago

Pojęcie dnia likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa

Sąd Apelacyjny stan faktyczny sprawy uznał za bezsporny. Przyjął jednocześnie, odmiennie niż Sąd wieczystoksięgowy, że umowa z dnia 3 lutego 1997 r., dotycząca przeniesienia na rzecz strony powodowej prawa użytkowania wieczystego, była read more...