7 months ago

làm bằng cấp 3 giả

Thế nhưng, trên mạng tầng lớp, các bạn trẻ đưa chuyện này ra bông lơn, có hẳn trào lưu hỏi thăm nhau: “Mày thích vào thùng xốp không?" rất kinh rợn. Với hai người mới ra trường, như thế cũng read more...