3 years ago

Khach sạn Sherwood Residence

Khach sạn Sherwood Residence

Dịa chỉ: 127 Pasteur, Quận 3, Hồ Chi Minh

Tel: 08 38232288; Fax: 08 382 read more...3 years ago

Khach Sạn Dại Tấn Lợi

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nha read more...3 years ago

Khach sạn Huy Hoang Cần Thơ

Dịa chỉ: 33-35 Ngo Dức Kế, Tan An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Mo tả

Huy Hoang Khach sạn bao gồm 1 tầng trệt va bốn tầng lầu, với tổng số phong tieu chuẩn dịch vụ la 31 phong với dầy read more...3 years ago

Khach Sạn Bắc Cường Da Nẵng

Giới thiệu: Khach sạn Bắc Cường la khach sạn nghi dưỡng 3 sao + cao cấp nằm ven biển Da Nẵng, với bờ biển cat trắng trải dai tuyệt với - dược mệnh danh la 1 trong 6 bai biển dẹp nhất hanh tinh
< read more...3 years ago

Khach sạn Quốc tế Asean Ha Nội

Giới thiệu: Khach sạn Quốc tế Asean nằm ở trung tam của khu vực kinh doanh, mua sắm va giải tri dang phat triển rất nhanh của Ha Nội. Chung toi ở gần trung tam triển lam Giảng Vo, Hanoi International Super Sta read more...3 years ago

Khach sạn Van Nam

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nha read more...