11 months ago

thông cóng nghẹt quận 10

thông cóng nghẹt quận 10


Tại sao ống cống hoặc bồn cầu bị nghẹt ?

Là bởi vì do những chất thải, dầu mở, lở tay đổ xương cá, đầu cá xuống ống cống, khi tắm tóc rụng, b&atil read more...