10 months ago

Cảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)

Do2 Do2, Sol2 Mi2 fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2

Mi2 Mi2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

Sol2 Sol2 Do3 Mi2 fa2 La2 Sol

Mi2 Mi2, m2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

La Do2 Do2 R read more...11 months ago

Cảm âm Hạnh phúc lang thang

CẢM ÂM BÀI HÁT HẠNH PHÚC LANG THANG

 

Mi Đố Si Si La La La

Ngày ấy em như hoa sen

 

La Sol La Mi Re Do Sì Mi Mi

Mang nhiều d read more...