2 years ago

Sportowe idealna rekreacji:: Artyku?y hobby

Jest zdecydowanie tocz?cej si? debaty przez co jest o wiele bardziej istotne w sporcie, po prostu ciesz?c si? nim lub stara si? jak najlepiej, w odniesieniu do wydajno?ci. Jest rozgrywana pomi?dzy dwie dru?yny sk?adaj?ce si? z 11 graczy ka?dego ko read more...