அல் குர்ஆன் 75:34

கேடு உனக்கே! (மனிதனே! உனக்குக்) கேடு தான்!