அல் குர்ஆன் 75:33

பின்னர், அவன் தன் குடும்பத்தாரிடம்-மமதையோடு சென்று விட்டான்.