Tuần Van hoa Du Lịch Da Lạt 2013: Tạo da phat triển cho kinh tế Lam Dồng(Dan tri) – Tại buổi họp bao chiều 10/11, ong Vo Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Da Lạt cho biết “Tuần Van hoa Du Lịch Da Lạt 2013” khong chỉ la dịp dể Da Lạt quảng ba những gia trị van hoa ma con tạo da phat triển kinh tế cho cac dịa phương nơi day.Với chủ dề “Dại ngan Tay Nguyen”, Tuần Van hoa Du lịch nam 2013 sẽ diễn ra từ ngay 27-31/12 tại TP Da Lạt.Tuần Van hoa Du Lịch Da Lạt 2013: Tạo da phat triển cho kinh tế Lam Dồng
Khac với những nam trước chỉ co một sự kiện duy nhất la Festival Hoa Da Lạt, nam nay, Da Lạt sẽ tổ chức Tuần Van hoa Du lịch 2013 với 3 chương trinh trọng tam la: Cong bố nam du lịch quốc gia 2014 – Tay Nguyen – Da Lạt, Kỷ niệm 120 nam Da Lạt hinh thanh va phat triển, Festival hoa Da Lạt lần thứ V. Trong do, co dến 19 chương trinh nhỏ (9 chương trinh chinh va 10 chương trinh hưởng ứng) hứa hẹn sẽ mang dến cho du khach nhiều trải nghiệm thu vị, hấp dẫn.

9 chương trinh chinh của Tuần Van hoa Du lịch 2013: Triển lam hoa va sinh vật cảnh; Lễ khai mạc “Tuần Van hoa Du lịch 2013”; Dem phố Hoa Binh; Tọa dam về Hoa Da Lạt va du lịch; Carnaval Hoa Da Lạt; Triển lam giới thiệu Tour du lịch Tay Nguyen – Da Lạt 2014; Dem nghệ thuật Tay Nguyen; Dem hội Da Lạt 120 nam; Dem hội tụ sắc hoa Da Lạt bế mạc “Tuần Van hoa Du lịch 2013”.10 chương trinh hưởng ứng Tuần lễ Van hoa Du lịch 2013 bao gồm: Da Lạt- những khong gian hoa; hội chợ thương mại quốc tế Festival hoa Da Lạt 2013; triển lam thanh tựu kinh tế xa hội “Da Lạt 120 nam thanh phố hoa”; trưng bay chuyen dề “Mộc bản triều Nguyễn- Di sản tư liệu thế giới”; giải golf chao mừng 120 nam Da Lạt hinh thanh va phat triển; phien chợ hoa Da Lạt; diễn dan kinh tế Da Lạt- Lam Dồng tiềm nang va cơ hội; phố rượu vang va dặc sản Da Lạt; chương trinh nghệ thuật “Da Lạt – những cau chuyện tinh” vadem hội “Da Lạt- chao nam mới 2014”.Theo kế hoạch, lễ khai mạc sự kiện dặc biệt nay sẽ co sự tham gia trinh diễn của gần 1.700 diễn vien chuyen nghiệp va khong chuyen, bao gồm diễn vien của 5 doan nghệ nhan của 5 tỉnh Tay Nguyen: Doan dan tộc E De của Dắc Lắk, dan tộc Gia Rai của Gia Lai, dan tộc Mơ Nong của Dắc Nong, dan tộc Ba Na của Kon Tum va doan dan tộc Kơ Ho của Lam Dồng va diễn vien khong chuyen của cac trường dại học, cao dẳng va THPT tren dịa ban thanh phố Da Lạt.Với tiềm nang du lịch va cac gia trị van hoa dặc sắc của cac tỉnh, thanh phố khu vực Tay Nguyen, sự kiện lần nay con la cơ hội phat triển kinh tế của cac dịa phương. Cụ thể, nam 2005, tỉnh Lam Dồng, TP Da Lạt tổ chức “Festival Hoa Da Lạt” lần thứ nhất, lượng khach dến khoảng 1,6 triệu lượt người. Nam 2013, ước dạt khoảng 3,4 triệu lượt khach. Như vậy, qua 4 lần, số khach dến với Da Lạt tang gấp doi. Nếu như trước day toan TP chỉ co khoảng 1.000ha, thi nay tang len 3.500ha trồng hoa. Thu nhập của người dan từ khoảng 100 triệu/ha, dến tren 1 tỷ/ha.Song An