Cố do Huế miễn ve tham quan 3 ngay Tết(Dan tri) – Trung tam Bảo tồn Di tich Cố do Huế cho biết sẽ mở cửa miễn ve cac diểm di tich cho can bộ va nhan dan dịa phương dến tham quan vao cac ngay 31/1 va 1, 2/2 (nhằm ngay Mồng 1, Mồng 2 va Mồng 3 Tết Giap Ngọ).

Rieng dối với khach du lịch la người nước ngoai va cac doan khach nội dịa dược tổ chức theo tour của cac dơn vị lữ hanh, Trung tam vẫn thu ve như thường lệ. Trong dịp Tết cổ truyền Giap Ngọ nay, Trung tam Bảo tồn Di tich Cố do Huế sẽ thực hiện nhiều hoạt dộng van hoa, giải tri:Ngay 31/1 (30 Tết): Từ 22h dến 0h65: Biểu diễn chương trinh Cầu Truyền hinh chao don nam mới 2014 tại Quảng trường Ngọ Mon – Kỳ Dai. Ngay 31/1 (Mồng 01 Tết): Từ 08h dến 10h: biểu diễn lan sư rồng tại san diện Thai Hoa-Dại Nội; Từ 09h dến 11h: tổ chức cac tro chơi cung dinh va dan gian tại khu vực sau diện Thai Hoa.Cố do Huế miễn ve tham quan 3 ngay Tết


Du khach dến Dại Nội Huế tết 2014 nay sẽ co dịp dược cưỡi ngựa di tham Hoang cung ngay dầu nam con ngựa rất may mắn (ảnh: Le Huy Hoang Hải)
Ngay 1/2 (Mồng 02 Tết): Từ 9h60 dến 12h: tổ chức biểu diễn mua lan tại Ngọ Mon; Từ 14h dến 16h: biểu diễn vo thuật tại san diện Thai Hoa – Dại Nội. Ngay 2/2 (Mồng 3 Tết): Từ 8h dến 10h: trinh diễn vo thuật tại san diện Thai Hoa – Dại Nội; Từ 19h: biểu diễn chương trinh nghệ thuật Nha nhạc, Mua Cung dinh tại tiền sảnh Trung tam Van hoa Thong tin tỉnh.Ben cạnh do từ ngay 31/1 dến ngay 4/2 (từ Mồng 1 dến Mồng 5 Tết), Trung tam nay sẽ duy tri biểu diễn Nha nhạc, Mua Cung dinh tại Nha hat Duyệt Thị Dường va cac hoạt dộng dổi gac, trinh tấu Dại nhạc, Tiểu nhạc tại khu vực Dại Nội, Huế. Trong ngay 6/2 (Mồng 7 Tết) từ 7h sang sẽ co Lễ hạ cay Neu trong Dại Nội Huế xuống theo nghi thức cung dinh xưa.Dại Dương