அல் குர்ஆன் 75:32

ஆகவே, அவன் பொய்ப்பித்து முகம் தி௫ப்பியுங் கொண்டான்.