78% phụ nữ muốn co chuyến du lịch lang mạn cho ngay Valentine(Dan tri) – Theo kết quả khảo sat của trang web AirFastTickets.com thi 78% phụ nữ tran trọng những trải nghiệm dang nhớ ben một nửa yeu thương của minh hơn la những mon qua vật chất vao ngay Lễ tinh yeu lang mạn nhất trong nam.

Trang web AirFastTickets.com mới dược xay dựng nhằm cung cấp dịch vụ dặt ve du lịch trực tuyến của Mỹ da thực hiện một cuộc khảo sat dể xac dịnh xem những người phụ nữ thực sự muốn gi trong ngay Valentine của họ.Va kết quả da chứng tỏ rằng phụ nữ tran trọng những trải nghiệm dang nhớ ben một nửa yeu thương của minh hơn la những mon qua vật chất vao ngay Lễ tinh yeu lang mạn nhất trong nam.

78% phụ nữ muốn co chuyến du lịch lang mạn cho ngay Valentine
Dưới day la kết quả cụ thể của cuộc khảo sat dược trang web nay thực hiện với 700 phụ nữ tham gia tinh tới thời diểm ngay 13/2/2014 va vẫn tiếp tục mở cho mọi người chia sẻ:Co tới 78% phụ nữ thich một chuyến du lịch tới dịa diểm lang mạn hơn la những chiếc nhẫn kim cương, một cai vi mới hay thậm chi la một bữa tối thịnh soạn ở những nha hang sang trọng bậc nhất.Khi một hanh trinh lang mạn da dược dặt danh cho họ thi những người phụ nữ trong như những chu cun con hạnh phuc nhất tren chiếc ghế may bay, chứ khong phải la khi họ nhận dược một bản nhạc danh rieng cho minh hay một sự dầu tư thay dổi từ dầu dến chan.Cac dấng may rau nen nhớ diều nay nữa nhe, 42% phụ nữ dược khảo sat cho biết nếu họ con dộc than thi sẽ sẵn long cho số diện thoại của minh nếu ai do tan tỉnh họ tren may bay khi dang di du lịch vao ngay Valentine.Dỗ Quyen

Theo TravelDailyNews