Dồng y cho Ly Nha Kỳ rut khỏi Dại sứ Du lịch(Dan tri) – “Quan diểm của phia Cục Hợp tac Quốc tế la ton trọng y kiến ca nhan của Ly Nha Kỳ. Co ấy da xin rut khỏi danh sach ứng cử Dại sứ Du lịch nam 2013 thi chung toi cung khong ep dược”, ong Nguyễn Van Tinh, Cục trưởng Cục Hợp tac cho biết.

   Ly Nha Kỳ: “Toi chịu thị phi như vậy la dủ rồi”

   Ly Nha Kỳ xin rut khỏi danh sach ứng cử Dại sứ du lịch

Trở về sau chuyến cong tac tại Phap, ong Nguyễn Van Tinh, Cục trưởng Cục Hợp tac Quốc tế cho Dan tri biết, ngay 1/4 tới Bộ Van hoa, Thể thao va Du lịch sẽ co cuộc họp thong bao chinh thức về việc Ly Nha Kỳ xin rut khỏi danh sach ứng cử Dại sứ Du lịch. Lanh dạo Bộ cung sẽ co quyết dịnh chinh thức về việc co nen gia hạn them thời gian nhận hồ sơ ứng cử vao vị tri Dại sứ Du lịch dến hết thang 6/2013 hay khong.


 


Theo thong tin từ phia Cục Hợp tac Quốc tế, cung co thể sắp tới sẽ khong chỉ co một Dại sứ Du lịch. Phia Cục da nghi dến việc dề xuất xin co them cac Dại sứ Du lịch cac vung miền, thậm chi dại diện tại nước ngoai.


 


Dồng y cho Ly Nha Kỳ rut khỏi Dại sứ Du lịch

Cục Hợp tac Quốc tế dồng y cho Ly Nha Kỳ xin rut khỏi danh sach ứng cử Dại sứ Du lịch 2013“Về y kiến xin rut khỏi danh sach ứng cử của Ly Nha Kỳ, quan diểm của  phia Cục Hợp tac Quốc tế la ton trọng y kiến ca nhan của Ly Nha Kỳ. Co ấy da xin rut khỏi danh sach ứng cử Dại sứ Du lịch nam 2013 thi chung toi cung khong ep dược”, ong Nguyễn Van Tinh noi. Ong cung chia sẻ rằng, việc Cục Hợp tac Quốc tế dồng y cho Ly Nha Kỳ rut lui chắc sẽ nhận dược sự thuận tinh từ phia lanh dạo Bộ.Về phia một vai ca nhan mong muốn ứng cử Dại sứ Du lịch như diễn vien Lan Phương, A hậu Chau Mộng Như…. , trao dổi với  phong vien Dan tri Trần Nhất Hoang – Giam dốc Trung tam Xuc tiến Thể thao, Van hoa va Du lịch noi: “Cho dến thời diểm nay, Cục Hợp tac Quốc tế mới chỉ nhận dược hồ sơ ứng cử cung kế hoạch chi tiết của A hậu Chau Mộng Như. Phia diễn vien Lan Phương, người dại diện của co da lien hệ với Cục Hợp tac Quốc tế dể hỏi han việc lập hồ sơ va noi hồ sơ sẽ dến tay lanh dạo Cục trong thời gian sớm nhất”.Ngoai hai người dẹp kể tren, ong Trần Nhất Hoang tiết lộ con một vai ứng cử khac nhưng vẫn dang thời gian tim hiểu, lien lạc lam hồ sơ. “Một vai người trong số họ chưa muốn tiết lộ danh tinh, hinh ảnh vao thời diểm nay”, ong Trần Nhất Hoang cho biết.


 


Dồng y cho Ly Nha Kỳ rut khỏi Dại sứ Du lịch

A hậu Chau Mộng Như quyết tam trở thanh Dại sứ Du lịch


Trước do, khi tam diểm dang hướng dến 3 ứng cử cho vị tri Dại sứ Du lịch như Ly Nha Kỳ,  Huỳnh Thị Ngọc Han, Dỗ Thị Hồng Thuận thi bất ngờ ứng cử nặng ky nhất la Ly Nha Kỳ da xin rut lui.Ly do ma nữ diễn vien phim Gio nghịch mua dưa ra la vi sức khỏe va cảm thấy mệt mọi trước thị phi dư luận nhằm vao ca nhan va cuộc sống rieng tư.Ngay sau khi nữ doanh nhan kiem diễn vien xin rut, nhiều người dẹp bay tỏ nguyện vọng “thay thế” như diễn vien Lan Phương, Hoa Hậu Dong Nam A Diệu Han, A hậu Chau Mộng Như… 


Nguyễn Hằng