அல் குர்ஆன் 75:31

ஆனல் (அம்மனிதனே சன்மார்க்கத்தின் மீது) உறுதிகொள்ளவுமில்லை; அவன் தொழவுமில்லை.