Việt Nam tuyệt dẹp qua video của blogger du lịch nổi tiếngJoao Cajuda, 31 tuổi, một blogger về du lịch người Bồ Dao Nha da từng di dến nhiều diểm nổi tiếng tren thế giới như Phap, Indonesia, Hong Kong, Ấn Dộ… Sau mỗi hanh trinh, Joao Cajuda dều chia sẻ tren mạng xa hội doạn video tuyệt dẹp về dịa diểm do.Doạn video ngắn dai 3 phut với ten gọi “Beautiful Vietnam” dược thực hiện trong chuyến du lịch dai một tuần của Joao Cajuda ở Việt Nam. Video da ghi lại những thước phim tuyệt dẹp về miền Bắc Việt Nam như quần thể danh thắng Trang An, thanh dịa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long…

Việt Nam tuyệt dẹp qua video của blogger du lịch nổi tiếng


Joao Cajuda va bạn dồng hanh trong chuyến du lịch ở Việt Nam

Joao Cajuda cung chia sẻ tren trang ca nhan sẽ quay lại Việt Nam vao một ngay khong xa. Anh sẽ tiếp tục kham pha những cảnh dẹp của Việt Nam, dặc biệt la miền Nam với những danh thắng ma anh da bỏ lỡ trong chuyến hanh trinh ngắn vừa qua.Doạn video “Beautiful Vietnam” của Joao Cajuda sau khi dược chia sẻ tren Facebook da nhận dược hang chục nghin lượt xem va chia sẻ.(Theo Một thế giới)