அல் குர்ஆன் 75:30

உம் இறைவன் பால் அந்நாளில் தான் இழுத்துச் செல்லப்படுதல் இ௫க்கிறது.