Khach sạn Fortuna Ha Nội dược trao giải “khach sạn xuất sắc”(Dan tri) – Khach sạn Fortuna Ha Nội vừa dược Thời bao kinh tế Việt Nam trao giải thưởng The Guide Award 2013-2014 “Khach sạn xuất sắc”.Khach sạn Fortuna Ha Nội dược trao giải “khach sạn xuất sắc”


Dại diện khach sạn Fortuna Ha Nội nhận giải “khach sạn xuất sắc” do Thời bao kinh tế binh chọn.
The Guide Awards la sự ghi nhận xứng dang cho những nỗ lực khong ngừng của khach sạn trong viẹc mang dén cho du khách những trải nghiẹm dích thực, dòng thời khảng dịnh vị thé của mọt trong những khách sạn hàng dàu tại Ha Nội.

Giam dốc diều hanh khach sạn Fortuna Ha Nội, ong Steve Tan chia sẻ “Chung toi tự hao dược cong nhận la một trong những khach sạn hang dầu Ha Nội bởi những dộc giả, cac chuyen gia trong nganh va ban bien tập của tạp chi uy tin”.

The Guide Awards la sự ghi nhận xứng dang cho những nỗ lực khong ngừng của khach sạn trong viẹc mang dén cho du khách những trải nghiẹm dích thực, dòng thời khảng dịnh vị thé của mọt trong những khách sạn hàng dàu tại Ha Nội.

Minh Phan