Dại sứ quan Phap hợp tac phat triển du lịch với Vietravel(Dan tri) – Ngay 29/5/2014, tại trụ sở cong ty du lịch Vietravel, Ong Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giam dốc cong ty du lịch Vietravel da tiếp Dại sứ Phap – ong Jean Noel Poirier. Tại buổi gặp tren hai ben da trao dổi những vấn dề lien quan dến hợp tac du lịch.

Dại sứ quan Phap hợp tac phat triển du lịch với Vietravel

Ong Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giam dốc Vietravel tiếp Ngai Dại sứ Phap, Jean Noel Poirier.

Ngai dại sứ rất quan tam dến sự phối hợp phat triển du lịch với cac quốc gia tren thế giới, trong do co Việt Nam. “Chung toi danh gia cao sự hợp tac với Việt Nam với vị tri va vai tro rất dặc biệt trong linh vực du lịch. Chung toi cung biết rằng, Vietravel la một trong những cong ty co lượng khach dến Phap nhiều nhất hiện nay va chung toi mong muốn phối hợp nhằm tạo diều kiện thuận lợi nhất dể du khach Việt Nam dến Phap nhiều hơn”, ong Jean Noel Poirier chia sẻ.

Cung trong buổi tiếp Ngai dại sứ, ong Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giam dốc Cong ty du lịch Vietravel da thong bao dến Ngai Dại sứ Jean Noel Poirier về số lượng khach của Vietravel từ Việt Nam dến Phap co sự tang trưởng mạnh trong những nam qua. Theo do, nam 2011 lượng khach của Vietravel dến Phap gần 1.900 khach, dến nam 2012 số lượng khach da tang len 2.300 khach va nam 2013 con số tren la 3.200 khach. Chỉ tinh rieng trong 4 thang dầu nam 2014, da co 730 khach dang ky tour Chau Au, trong do co Phap. Tỷ lệ khach du lịch da tang cao hơn số lượng khach di cong vụ hay xuc tiến thương mại so với những nam trước, trong do thanh phố Hồ Chi Minh giữ vai tro dầu tau về số lượng.

Hiện nay, nhu cầu du lịch Chau Au va dến Phap của du khach Việt Nam rất lớn, trong do Paris la tam diểm. Du khach dến Phap thich nhất la mua sắm hang hiệu va tham quan những cong trinh kiến truc Phap, những danh thắng va tận hưởng khong khi thien nhien trong lanh ở những miền que nước Phap. Với mức chi tieu trung binh từ €3.000 va thời gian tham quan trung binh từ 9 dến 14 ngay, du khach Việt Nam dược xem la khach hang dầy hấp dẫn dang dể nganh du lịch nước Phap quan tam, thu hut va tạo diều kiện tốt hơn về thủ tục nhập cảnh (Visa).

Theo do, Vietravel da dề nghị Ngai Dại sứ Phap nghien cứu, phối hợp tổ chức cac doan phong vien từ Việt Nam dến Phap, trung binh từ một dến hai lần một nam nhằm tang cường quảng ba hinh ảnh, cac sự kiện van hoa, lễ hội nổi bật của nước Phap dể du khach Việt Nam tiếp cận ngay cang nhiều hơn, dặc biệt la tổ chức cac sự kiện Lễ hội ẩm thực Phap, van hoa Phap ngay tại Tp. HCM, Ha Nội – hai thị trường du lịch chinh dến Phap.

Ngai Jean Noel Poirier da thể hiện sự quan tam sau sắc va danh gia cao cac dong gop của Việt Nam, ong cho biết sẽ xem xet giải quyết nhanh cac vấn dề Visa cho du khach Việt Nam dến Phap, dồng thời sẽ tang cường hợp tac, phối hợp xuc tiến quảng ba trong thời gian tới.Minh Mẫn