Ha Nội quyết tam dưa du lịch trở thanh nganh kinh tế mui nhọn(Dan tri) – Chiều 18/12, tại Ha Nội Sở VHTTDL Ha Nội va Hiệp hội Du lịch Ha Nội da ky thỏa thuận hợp tac phat triển du lịch trong thời gian tới. Theo do, hai ben sẽ cung phối hợp trong cong tac xuc tiến, quảng ba, thuc dẩy sự phat triển của du lịch thủ do.Theo do, hai ben cung sẽ triển khai cac hoạt dộng tuyen truyền quảng ba về vai tro, vị tri, tầm quan trọng của du lịch Ha Nội, dồng thời nghien cứu xay dựng va triển khai thực hiện cac sản phẩm dặc thu của du lịch Ha Nội va cac sản phẩm du lịch kết nối cac tỉnh, thanh trong cả nước.

Ha Nội quyết tam dưa du lịch trở thanh nganh kinh tế mui nhọn


Với những nỗ lực tren, hy vọng du lịch sẽ trở thanh nganh kinh tế mui nhọn của thủ do trong thời gian tới (ảnh:vanminhsonghong)
Ngoai ra, nganh du lịch cung nghien cứu xay dựng va tổ chức thực hiện cac sản phẩm dặc thu của du lịch Ha Nội va sản phẩm du lịch kết nối cac tỉnh thanh trong cả nước; triển khai sự kiện thường nien như hội chợ du lịch quốc tế Ha Nội, cac cuộc thi chuyen nganh nghiệp vụ, dịch vụ du lịch như thi chọn hướng dẫn vien giỏi, lễ tan, dầu bếp… trong phạm vi, quy mo của Ha Nội va kết hợp với cac tỉnh thanh.

Danh gia cao sự hợp tac tren, ong Nguyễn Quang Lan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ha Nội khẳng dịnh, Hiệp hội Du lịch Ha Nội sẽ nắm bắt tam tư nguyện vọng, những kho khan thuận lợi của hội vien, phản anh kịp thời len Sở va cơ quan co thẩm quyền. Dồng thời phối hợp với cac cơ quan hữu quan dể tim ra biện phap giải quyết, tạo diều kiện cho doanh nghiệp hoạt dộng hiệu quả.Chia sẻ quan diểm về vấn dề tren, ong To Van Dộng, Giam dốc Sở VHTTDL Ha Nội cho biết: “Sở VHTTDL la cơ quan quản ly nha nước, con Hiệp hội la cơ quan trung gian kết nối với cac doanh nghiệp. Co một thực tế la hiện nay cơ quan quản ly nha nước va doanh nghiệp chưa thực sự gắn bo với nhau. Việc ky kết nay sẽ dảm bảo rằng cơ quan quản ly nha nước va doanh nghiệp sẽ gắn bo hơn nữa dể tạo diều kiện thuận lợi nhất cho cac doanh nghiệp phat triển. Hơn thế nữa việc ky kết nay sẽ la cơ sở phap ly dể hai ben thực hiện một cach nghiem tuc, từ do thuc dẩy du lịch thủ do phat triển mạnh mẽ hơn”.Ben cạnh do, ong Dộng cung cam kết thực hiện tốt nhất những diều khoản trong thỏa thuận dể dưa nganh du lịch phat triển mạnh hơn nữa, thực sự trở thanh nganh kinh tế mui nhọn va dưa Ha Nội trở thanh trung tam du lịch phat triển hang dầu trong nước va trong khu vực.Song An