Sapa kiềm chế nạn “chặt chem” trong Tuần Van hoa Du lịch(Dan tri) – Từ ngay 29/4 dến 4/5/2014, tại thị trấn Sa Pa (Lao Cai) sẽ diễn ra Tuần van hoa du lịch Sa Pa nam 2014 với nhiều hoạt dộng phong phu, mang dậm bản sắc van hoa của dồng bao dan tộc vung cao Sa Pa.

Theo do Tuần Van hoa Du lịch Sapa sẽ diễn ra nhiều hoạt dộng hấp dẫn như:trinh diễn cac diệu dan ca, dan vu cung cac tro chơi dan gian dặc sắc của dồng bao dan tộc thiểu số vungnui Sa Pa tại Khu du lịch sinh thai nui Ham Rồng (thị trấn Sa Pa); tour du lịch “Một ngay lam nong dan vung nui cao” (xa Tả Phin);ngay hội van hoa lang Mongở bản Cat Cat (xa San Sả Hồ); Lễ Cấp sắc của người Dao dỏ;trưng bay hoa, cay cảnh quy va cac sản phẩm van hoa dịa phương tại cong vien trung tam thị trấn Sa Pa…

Dặc biệt, tuần van hoa du lịch sapa nam nay dược nhiều người mong dợi la hoạt dộng trinh diễn cac lan diệu dan ca, dan vu cung cac tro chơi dan gian dặc sắc của người dan tộc thiểu số vung nui Sa Pa tại Khu du lịch sinh thai nui Ham Rồng; tour du lịch “Một ngay lam nong dan vung nui cao” ở xa Tả Phin; ngay hội van hoa lang Mong ở bản Cat Cat, xa San San Hồ; lễ Cấp sắc của người Dao dỏ; trưng bay hoa va cay cảnh quy cung nhiều sản phẩm van hoa bản dịa tại cong vien trung tam Sa Pa.

Tuần van hoa du lịch Sa Pa nam nay diễn ra dung vao dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, vi vậy, dự kiến lượng khach du lịch nội dịa dến Sa Pa va Lao Cai sẽ tang mạnh.

Khong dể tinh trạng “chặt chem” ep gia của cac dịch vụ du lịch trong ngay lễ hội thưởng xảy ra trong những nam trước, UBND huyện Sapa chỉ dạo khong dể tinh trạng cac khach sạn, nha hang, dơn vị vận tải … tang gia dịch vụ so với ngay thường, dảm bảo tốt nhất an ninh trật tự.

Dặc biệt UBND huyện sẽ xử ly nghiem cac dơn vị lam dịch vụ du lịch lợi dụng dong khach dể “chặt, chem” gia phong nghỉ hoặc tang gia tổ chức cac tour du lịch.UBND huyện cung da chỉ dạo cac nganh phối hợp di kiểm tra cac nha hang, khach sạn thực hiện niem yết gia, cam kết giữa cac chủ khach sạn, nha nghỉ khong tự y nang gia phong.

Ben cạnh do, huyện thanh lập cac Doan kiểm tra Lien nganh di kiểm tra tất cả cac nha hang, khach sạn về việc thực hiện tốt cong tac dảm bảo vệ sinh an toan thực phẩm trước trong va sau khi diễn ra Tuần van hoa du lịch.

Minh Phan