Lượng khach tham di sản Huế tang mạnh trong 4 ngay nghỉ lễ(Dan tri) – Ngay 5/1, theo TS.Phan Thanh Hải, Giam dốc Trung tam Bảo tồn Di tich Cố do Huế, lượng khach du lịch dến tham quan tang mạnh với khoảng gần 3 vạn khach.

Trong 4 ngay nghỉ Tết dương lịch lượng khach dến tham cố do Huế tang mạnh, nhất la du khach dến tham cac diểm di tich thuộc quần thể di tich cố do Huế. Theo số liệu thống ke, da co 29.769 lượt khach dến tham khu di sản Huế, trong do co 16.425 khach quốc tế va 13.344 khach Việt Nam.“Tổng doanh thu từ ve tham quan dạt hơn 2,3 tỷ dồng. Day la tin hiệu dang mừng dối với nganh du lịch Thừa Thien Huế noi chung va khu di sản Huế noi rieng trong dầu nam mới 2015” – TS. Hải cho biết.

Lượng khach tham di sản Huế tang mạnh trong 4 ngay nghỉ lễ


Khach di chơi di tich Huế tang mạnh trong 4 ngay nghỉ tết Dương lịch
Rieng toan tỉnh Thừa Thien Huế trong 4 ngay nghỉ Tết Dương lịch da co hơn 41.000 lượt khach dến tham quan, nghỉ dưỡng, trong do khach quốc tế chiếm gần 60% với chủ yếu la khach từ cac nước Phap, Thai Lan, Anh, Mỹ…Theo Sở Van hoa Thể thao va Du lịch tỉnhThừa Thien- Huế trao dổi “Nam 2015, phat triển du lịch va dịch vụ la 1 trong 4 chương trinh trọng diểm của Huế. Diểm nhấn lạ, dặc biệt sẽ la cac tour khai thac tiềm nang của vung dầm pha Tam Giang-Cầu Hai. Nganh du lịch tỉnh phấn dấu don 3,1-3,3 triệu lượt khach, trong do khach quốc tế khoảng 1,1-1,3 triệu lượt.Dại Dương