Hội An sẽ họp bao dể thong tin dang hoang, ro rang(Dan tri) – Lien quan việc Hội An tang cường cac trạm kiểm soat ve tham quan, ong Vo Phung – Giam dốc Trung tam van hoa – thể thao TP Hội An cho biết, chinh quyền TP da tiếp nhận phản anh của du khach va sẽ sớm họp bao dể thong tin dang hoang, ro rang.

  Phố cổ Hội An: Di an cung phải… mua veHội An sẽ họp bao dể thong tin dang hoang, ro rang


Du khach tham quan va chơi Bai Choi ở phố cổ Hội An
Theo thong tin du khach phản anh, rất nhiều người bức xuc về việc chỉ vao phố cổ an uống, mua sắm ma phải mua ve tham quan phố cổ, trong khi gia ve tham quan kha cao. “Phải trả 6 USD (khoảng 120.000 dồng) dể vao phố cổ an một to cao lầu la vo ly”, một du khach phản anh bức xuc tren một diễn dan về du lịch. Du khach cung bay tỏ bức xuc về thai dộ của nhan vien cac trạm kiểm soat ve. Thậm chi, co trường hợp du khach va nhan vien kiểm soat ve phải lớn tiếng, gay hấn với nhau.


 


Va thực tế PV ghi nhận ở Hội An, dung la co những hiện tượng như vậy. Những bức xuc của du khach da dược phản anh qua nhiều kenh thong tin, khiến dư luận bất binh. Ben cạnh do cung co y kiến cho rằng nen binh tinh tim hiểu thong tin từ nhiều phia dể hiểu khach quan, dầy dủ hơn về việc nay.


Trao dổi với PV Dan tri sang 22/4 về những thong tin tren, ong Vo Phung – Giam dốc Trung tam Van hoa – thể thao TP Hội An cho biết, chinh quyền TP va nganh chức nang da tiếp nhận cac thong tin phản anh của du khach. “Chung toi dang tim dọc dể ghi nhận hết những phản anh của du khach cung như dư luận về việc nay. Chung toi ton trọng từng y kiến. Dung hay chưa dung, chinh quyền TP sẽ sớm họp bao dể thong tin dang hoang, ro rang dể mọi người hiểu dung về chủ trương của TP., tim dược tiếng noi chung trong giải phap nhằm chống thất thu từ nguồn ve tham quan phố cổ Hội An va dược sự dồng tinh của người dan va du khach”, ong Phung noiDược biết, trước do, chinh quyền TP Hội An da co thong bao, bắt dầu từ ngay 1/3/2014, Hội An tang cường bố tri diểm ban ve, kiểm soat ve tại cac tuyến phố cổ dảm bảo phu hợp. Dồng thời, chấn chỉnh tinh trạng kinh doanh, buon ban khong dung quy dịnh tại cac diểm tham quan di tich tư nhan… Cac nganh chức nang co sự phối hợp chặt chẽ, dồng bộ, nhất la Cong an va Dội kiểm tra quy tắc thanh phố nhằm kiểm soat ve va dảm bảo an ninh trật tự.Theo thống ke của nganh du lịch TP, trong những nam qua, nguồn thu từ phat hanh ve tham quan của Hội An vẫn tang dều. Cụ thể, nam 2013, nguồn thu từ ve tham quan la hơn 76 tỷ dồng, tang gần 56% so với nam 2012 va hơn 86% so với nam 2011. Tuy nhien, thực tế, so với lượng khach dến Hội An, thi tỷ lệ thất thu từ ve tham quan con cao. Chẳn hạn như 6 thang dầu nam 2013, Hội An don hơn 700 nghin lượt khach tham quan phố cổ, nhưng chỉ co hơn 300 nghin lượt khach mua ve tham quan phố cổ.


 


Dại diện Phong Hướng dẫn Hội An dưa ra thực tế tinh trạng dưa khach di “chui” của một số dơn vị lữ hanh co chiều hướng gia tang, chủ yếu vao buổi chiều va tối. Phố cổ Hội An khong rộng, nhưng co nhiều ngả dường trong khi lực lượng kiểm soat mỏng, kho kiểm soat hết.


Khanh Hiền