அல் குர்ஆன் 75:28

ஆனல், அவனே நிச்சயமாக அதுதான் தன் பிரிவு (காலம்) என்பதை உறுதி கொள்ளும்.