Quảng Ninh don tren 7 triệu lượt khach trong 11 thangTheo bao cao của Phong Nghiệp vụ Du lịch (Sở VH,TTDL), trong thang 11-2014, Quảng Ninh don hơn 482.000 lượt du khach.

Quảng Ninh don tren 7 triệu lượt khach trong 11 thang


Du khach nước ngoai dến tham quan Hạ Long bằng tau biển
Tinh chung 11 thang nam nay, Quảng Ninh don hơn 7 triệu lượt khach, bằng 100% so với cung kỳ nam 2013.  Trong do khach quốc tế dạt hơn 2,268 triệu lượt, bằng 97% so cung kỳ nam ngoai; khach lưu tru dạt 3,299 triệu lượt, bằng 98% so với cung kỳ. Tổng doanh thu 11 thang nam 2014 ước dạt tren 4.911 tỷ dồng, dạt 107% so với cung kỳ nam 2013. Theo Phạm Hải Hoa (Sở VH,TTDL)Bao Quảng Ninh