Nam 2013, tren 3,1 triệu lượt khach dến Da Nẵng(Dan tri)- Trong nam 2013, tổng lượng khach du lịch dến Da Nẵng dạt tren 3,1 triệu lượt khach, tổng thu du lịch dạt 7.784,1 tỷ dồng.

Trong nam 2014, TP Da Nẵng phấn dấu sẽ don 3,6 triệu lượt khach, tang 15% so với nam 2013, tổng thu du lịch ước dạt 8.820 tỷ dồng.Theo Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch TP Da Nẵng cho biết, trong nam 2013, tổng lượng khach du lịch dến Da Nẵng dạt tren 3,1 triệu lượt khach, tang 17,2% so với nam 2012. Trong do khach quốc tế dạt tren 743.000 lượt, tang 17,8%, khach nội dịa dạt gần 2.347.000 lượt người, tang 17%. Tổng thu du lịch dạt 7.784,1 tỷ dồng, tang 29,8%Trong do co 92 chuyến tau biển cập cảng Tien Sa với 102.465 lượt khach, tang 91% so với nam 2012; lượng khach dường bộ từ Lao, Thai Lan dến Da Nẵng dạt 27.000 lượt.Dến nay, TP Da Nẵng da co 16 dường bay quốc tế, trong do co 4 dường bay trực tiếp thường kỳ va 12 dường bay trực tiếp thue chuyến, tang 8 dường bay so với nam ngoai. Dự kiến trong thang 12 sẽ co them 4 dường bay mới dến Da Nẵng gồm: Hạ Mon, Thai Nguyen, Cap Nhi Tan, Ninh Ba.

Nam 2013, tren 3,1 triệu lượt khach dến Da Nẵng


Du khach tham quan Ngu Hanh Sơn, Da Nẵng


Cung trong nam 2013 Da Nẵng da dưa 65 cơ sở lưu tru mới di vao hoạt dộng với 3.064 phong; co 12 khach sạn từ 3-5 sao tương dương với 1.200 phong nang tổng cơ sở lưu tru tren dịa ban thanh phố len dến 391 cơ sở với 13.634 phong, can hộ.Hiện tren dịa ban co 61 dự an dầu tư vao linh vực du lịch với tổng vốn dầu tư 5.786, 8 triệu USD, trong do co 12 dự an dầu tư nước ngoai với tổng vốn dầu tư 1.431,6 triệu USD va 49 dự an dầu tư trong nước với vốn tổng dầu tư 4.355, 2 triệu USD, trong do co 2 khu vui chơi giải tri quy mo lớn dang trong giai doạn dầu tư xay dựng la Cong vien vui chơi giải tri Dong Nam tượng dai va khu vui chơi giải tri thể thao Tuyen Sơn.Trong nam 2014, Da Nẵng sẽ chu trọng dẩy mạnh khai thac thị trường du lịch nước ngoai thong qua cac dường bay trực tiếp như Nhật Bản; Han Quốc; Thai Lan va cac khach du lịch qua tuyến hanh lang kinh tế Dong, Tay; Tập trung phat triển du lịch dường song hinh thanh sản phẩm du lịch mới, dộc dao thu hut du khach. TP sẽ chu trọng hơn dến phat phat triển thương hiệu du lịch mới tại Ba Na như: Khu lang Phap; cap keo từ Ba Na dến khu Bynight, vườn hoa bốn mua… Dồng thời tiếp tục keu gọi cac nha dầu tư vao cac khu ban dảo Sơn Tra, dỉnh deo Hải Van, nang cấp khu danh thắng Ngu Hanh Sơn trở thanh diểm du lịch quốc gia.

Khanh Hồng