Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Powód uzasadniając swoje roszczenie wskazywał, iż wprawdzie jest wspólnikiem "A." s. c., jednakże dochodzi praw do firmy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność pod firmą "A.". Według powoda, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pozwanej spółki jak i przedmiot tej działalności pokrywają się praktycznie ze spółką cywilną "A." w Ł., co stanowi naruszenie dobrych obyczajów kupieckich i narusza zakaz konkurencji. Pozwana spółka, będąca kopią spółki cywilnej, wprowadza klientów w błąd co do tożsamości, jak i firmy nowego podmiotu oraz aktualnej sytuacji spółki cywilnej. Nowy podmiot korzysta z marki wypromowanej przez spółkę cywilną, z jej zaplecza logistycznego i budynku wraz ze sprzętem, a ponadto z numerem telefonu spółki cywilnej, który podaje swoim kontrahentom. W konsekwencji pozwana spółka kieruje swoje usługi do tego samego kręgu odbiorów zamieszkałych na tym samym terenie, co adresaci produktów spółki cywilnej. Powód podnosił, że wspólnicy tej spółki zdjęli z siedziby spółki w Ł. jej szyld i w to miejsce zawiesili szyld nowego podmiotu. Ponadto Mieczysław G. usunął ze strony internetowej spółki cywilnej dane powoda, zaś reklamując spółkę w gazetach zaczął pomijać jego dane, jak również formę prawną podmiotu "A.". Zdaniem powoda, posłużenie się przez pozwaną spółkę zasadniczą częścią firmy spółki "A." s. c. M. G., M. M. W., W. W. aktywuje ochronę przewidzianą dla przedsiębiorcy, który pierwszy użył w powielonej firmy. Uwzględniając częściowo powództwo Sąd Okręgowy oparł się na następujących ustaleniach: dnia 28 grudnia 2006 r. została zawarta umowa spółki cywilnej między Mieczysławem G. i Mariuszem Marcinem W. pod nazwą "A.". Dnia 22 lutego 2007 r. do spółki cywilnej przystąpił Wojciech W. Przedmiotem działalności spółki była m.in. na sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych w tym sprzedaż ciągników. Z zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pajeczyca.bloog.pl z dnia 29.10.2007 r. wynika, iż dokonano wpisu Mariusza Marcina W., jako przedsiębiorcy wykonującego działalność pod nazwą "A." ze wskazaniem miejsca wykonywania działalności w Z., Z. C., T., Ł. i B. z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej 15.01.2007 r. Z kolei w zaświadczeniu z 18.12.2006 r. jako przedsiębiorca został wskazany G. Mieczysław nazwa - A. zakład główny w Z. Jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisano 1.02.2007 r. Początkowo współpraca między wspólnikami układała się dobrze. Stosunki zaczęły się pogarszać w lipcu 2007 r. Wspólnicy podjęli bezskuteczną próbę wyłączenia powoda ze spółki poprzedzając ją próbą doprowadzenia przez powoda do zbycia jego udziałów w spółce cywilnej. Powód utrzymywał, że we wrześniu 2008 r. powziął wiadomość o utworzeniu w dniu 23 czerwca 2008 r. "A." spółki z o.o. z siedzibą w Ł., której wspólnikami zostali Mieczysław G. i Wojciech W.
Sąd Okręgowy wskazał, iż firma jest nazwą, pod którą działa przedsiębiorca i prowadzi do identyfikacji przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. W rezultacie firma jest prawem przysługującym każdemu wspólnikowi spółki cywilnej. Z momentem rozwiązania spółki cywilnej prawa powoda do nazwy "A." nie wygasły. Dlatego Sąd Okręgowy uwzględnił na podstawie art. 4310 to i art. 5 zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niepieniężne żądanie powoda wskazane w pkt 2 ppkt a pozwu i nakazał pozwanemu usunięcie wyrazu "A." z firmy "A." Spółka z o.o. w Ł. Odmiennie sąd ocenił roszczenie powoda o nakazanie pozwanemu zapłacenia kwoty 10.000 złotych na rzecz Zespołu Szkół w K. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uznając, iż zachowanie pozwanej nie było zawinione.