அல் குர்ஆன் 75:27

"மந்திரிப்பவன் யார்?" எனக் கேட்கப்படுகிறது.