அல் குர்ஆன் 75:26

அவ்வாறல்ல! (மரண வேளையில் அவன் உயிர்) தொண்டைக் குழியை அடைத்து விட்டால்,