அல் குர்ஆன் 75:25

இடுப்பை ஒடிக்கும் ஒ௫ பேராபத்து தம்மீது ஏற்படப் போவதாக அவை உறுதி கொண்டி௫க்கும்.