Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong(Dan tri) – Những nữ tiếp vien của hang hang khong quốc gia Triều Tien – Air Koryo – vừa dược thay dổi dồng phục hang loạt. Thiết kế của bộ dồng phục mới gợi cảm, sang trọng va hiện dại hơn nhiều.

Hinh ảnh dầu tien về bộ dồng phục mới vừa dược dang tải tren trang xa hội của cong ty du lịch lữ hanh Koryo Tours co trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cong ty nay thường xuyen tiến hanh cac chuyến tham quan cho du khach từ Trung Quốc sang Triều Tien, vi vậy, họ ngay lập tức nắm dược sự thay dổi mang tinh dột pha nay của hang bay Air Koryo.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Bộ dồng phục mau dỏ của hang hang khong quốc gia Triều Tien – Air Koryo – da dược thay thế bằng bộ dồng phục mau xanh với kiểu dang hiện dại va gợi cảm hơn.Mau của bộ dồng phục da dược chuyển từ dỏ tươi sang xanh sẫm, phần cổ dược khoet sau hơn, chiếc mu nồi co viền vang giup tang them vẻ chuyen nghiệp, hiện dại của dội ngu nữ tiếp vien hang khong Triều Tien.Dộ dai của chiếc vay cung dược cắt bớt. Những chiếc vay trước kia dều dai it nhất tới dầu gối nhưng với thiết kế mới nay, no da vượt len tren dầu gối. Day co thể coi la một sự thay dổi sau sắc, khong chỉ mang tinh bề nổi về trang phục, diện mạo ma con la những thay dổi về quan niệm thời trang va thẩm mỹ.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Thiết kế dồng phục mới nang dộng, dẹp mắtTheo do, co lẽ chinh những người lanh dạo hang hang khong Air Koryo cung nhận thấy dội ngu nhan vien của họ cần phải dược thay dổi, dược quốc tế hoa mạnh hơn nữa, dể khong trở nen qua lạc hậu so với những dội ngu tiếp vien hang khong nang dộng va chuyen nghiệp dến từ cac quốc gia khac tren thế giới.Lanh dạo Triều Tien – ong Kim Jong-un dược cho la da thong qua dề nghị thay dổi thiết kế dồng phục của hang hang khong quốc gia Air Koryo nhằm “dap ứng những doi hỏi của thế kỷ mới”.Triều Tien cho phep “gợi cảm hơn” trang phục của tiếp vien hang khong

Thiết kế dồng phục cu của cac tiếp vien hang khong hang bay Air Koryo 


Bich Ngọc


Theo Chosun