Hang nghin người dội nắng “san” tour gia rẻ tại Hội chợ du lịch VITM 2015(Dan tri) – Theo ghi nhận của PV Dan tri, mặc du thời thiết kha oi bức nhưng ngay từ dầu giờ sang 3/4, hang nghin người da dổ về Triển lam Giảng Vo dể tim cho minh một goi du lịch hợp ly nhất từ cac hang du lịch trong va ngoai nước.

Nam nay hội chợ diễn ra tại Trung tam Hội chợ triển lam Việt Nam (148 Giảng Vo- Ha Nội) từ ngay 3- 6/4 thu hut sự tham gia của 654 cơ quan va doanh nghiệp tham gia, bao gồm 248 doanh nghiệp lữ hanh, 136 cơ sở lưu tru, 190 doanh nghiệp dịch vụ du lịch, 12 hang hang khong va 68 cơ quan quản ly du lịch, hiệp hội du lịch, trung tam xuc tiến du lịch trong cả nước.Xuan Ngọc