Nha Trang dầu tư phương tiện cứu hộ dể dảm bảo an toan cho du khach(Dan tri) – Ngay 1/11, dại diện Ban quản ly Vịnh Nha Trang cho biết UBND TP Nha Trang vừa dồng y về chủ trương dầu tư them cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng cứu hộ bờ biển dể dảm bảo an toan cho du khach.Nha Trang dầu tư phương tiện cứu hộ dể dảm bảo an toan cho du khach


Biển Nha Trang hấp dẫn du khach trong nước va quốc tế nen cong tac cứu hộ cần phải dược quan tam, dầu tư tương xứng. 
Theo do, TP Nha Trang sẽ lập them 1 trạm cứu hộ ở khu vực bai tắm Hon Chồng (phia Bắc bờ biển Nha Trang) va dầu tư them 1 mo to nước cho dội cứu hộ dể lam nhiệm vụ khi xảy ra sự cố tren biển. Ngoai ra, kể từ nay, dội cứu hộ bờ biển thuộc Ban quản ly Vịnh Nha Trang sẽ bắt dầu thay dổi mau dồng phục cứu hộ theo mẫu chuẩn quốc tế dể giup du khach nhận biết.Ong Trương Kỉnh, Trưởng Ban quản ly Vịnh Nha Trang, cho rằng dể dảm bảo an toan cho du khach, ngoai nỗ lực của lực lượng cứu hộ bờ biển thi cần co sự cộng tac, phối hợp của cac khach sạn, doanh nghiệp dọc bờ biển Nha Trang. Cac khach sạn dược dịa phương giao mặt bằng, ngoai việc khai thac du lịch, phục vụ du khach thi cần tổ chức, trang bị dụng cụ cho cong tac cứu hộ.Dược biết, hiện bien chế của Ban quản ly Vịnh Nha Trang la 38 người, dự kiến sẽ tang them 10 người trong thời gian tới. Vao thang 10 vừa qua, cac thanh vien cứu hộ trong Ban quản ly Vịnh Nha Trang da kết thuc 2 khoa học về cong tac cứu hộ, cứu nạn tren biển va dược cấp Chứng chỉ cứu hộ Quốc tế.Hang nam, dội cứu hộ Vịnh Nha Trang sẽ dược tham gia cac lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ tren biển dể nang cao chuyen mon, dap ứng nhu cầu ngay cang cao ở một trong những bai biển hấp dẫn hang dầu thế giới.Viết Hảo