Ton vinh, bảo tồn va phat triển cac nghề thủ cong truyền thống của Ha Nội(Dan tri) – Tối ngay 9/10 tại Cung van hoa thế thao Quần Ngựa da diễn ra chương trinh khai mạc Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội 2014 với chủ dề “Tinh hoa hội tụ”.Phat biểu tại buổi lễ khai mạc, ong Vu Hồng Khanh, Pho chủ tịch UBND thanh phố Ha Nội nhấn mạnh: Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội 2014 la sự kiện quan trọng chao mừng kỷ niệm 60 nam Giải phong thủ do (10/10/1954 – 10/10/2014). Day khong chỉ cơ hội dể du lịch lang nghề co dịp dược giới thiệu va trao dổi cac sản phẩm ma con gop phần ton vinh, bảo tồn va phat triển cac nghề thủ cong truyền thống của Ha Nội.Ton vinh, bảo tồn va phat triển cac nghề thủ cong truyền thống của Ha Nội

Dại biểu tham dự cắt bang khai mạc Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội 2014 

Day la thứ 2 UBND thanh phố Ha Nội, Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch Ha Nội phối hợp tổ chức Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội. Nam nay, lien hoan thu hut sự tham gia của 366 gian hang thuộc 194 dơn vị nhằm giới thiệu sản phẩm lang nghề truyền thống da dạng như: gốm sứ, may tre dan, coi, theu, dệt, giấy, chạm khắc gỗ, duc dồng… của 22 tỉnh, thanh phố.

Diểm dặc biệt trong Lien hoan lần nay la co sự tham gia của 15 gian hang am thực Han Quốc nhằm giới thiệu cac mon an dặc sac của nước bạn va gian hang của Cục Xuc tiến Du lịch Malaysia giới thiệu những sản phẩm du lịch mới nhất của dất nước nay.Ton vinh, bảo tồn va phat triển cac nghề thủ cong truyền thống của Ha Nội

Một gian hang dược trưng bay tại Lien hoan

Những hoạt dộng chinh diễn ra tại Lien hoan bao gồm ton vinh một số lang nghề truyền thống, cac nghệ nhan tieu biểu, ky kết cac van bản thỏa thuận hợp tac nhằm tang cường mối lien kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai linh vực du lịch va lang nghề của Ha Nội, cac chương trinh biểu diễn van nghệ, trinh diễn vo thuật va cac tro chơi giải tri mang dậm net van hoa dan gian truyền thống.

Lien hoan Du lịch lang nghề truyền thống Ha Nội 2014 diễn ra từ ngay 9 – 12/10/2014 tại Cung van hoa thế thao Quần Ngựa. Nhan dịp nay, cac doanh nghiệp du lịch, khach sạn va hang khong cung phối hợp giới thiệu, chao ban cac chương trinh du lịch kich cầu cung như cac tour chuyen dề về phố nghề, lang nghề của Ha Nội dối với du khach tới tham quan Lien hoan.

Nhữ Trang